REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Informacje podstawowe i definicje.

 1. Administratorem serwisu jest Krak Tenis sp.zo.o.sp.k. z siedzibą w Krakowie.
 2. Przez określenie serwis rozumie się witrynę internetową w adresie sportfactorypark.pl, wszystkie podstrony i subdomeny, zawartość tekstową i graficzną tych stron.
 3. Przez określenie użytkownik rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu to jest przeglądającą strony serwisu przez przeglądarkę internetową i inne aplikacje korzystające z technologii Internetowych.

§ 2. Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
 2. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu. Za wyjątkiem użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem użytkowanie serwisu.
 3. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@sportfactorypark.pl.
 4. O zmianach regulaminu Administrator będzie informował na ogólnodostępnych stronach serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2015

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do korzystających ze sklepu internetowej dostępnej w domenie www.sportfactorypark.pl(zwana dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej jest KRAK TENIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Cystersów 10/14, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531015, NIP: 677-237-49-27, REGON 122839716.
 3. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej chcąc zapisać się na oferowane przez Administratora danych osobowych formy aktywności: kursy, szkolenia, obozy, turnieje ma możliwość skorzystania z formularza internetowego udostępnionego w Sklepie internetowym w zakładce ZAPISY. Dokonując zgłoszenia użytkownik Strony  internetowej proszony jest o podanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, telefon kontaktowy i adres email. Wypełniając formularz zgłoszeniowy istnieje także możliwość wpisania dodatkowych uwag, czy informacji skierowanych do Administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania zapisu na wybraną przez użytkownika Strony internetowej formę aktywności. Dane te wykorzystywane są przez Administratora jedynie w celu, dla którego zostały mu przekazane przez okres niezbędny do realizacji usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest zależnie od formularza – udzielona przez Użytkownika zgoda lub też prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z użytkownikiem lub podejmowaniu czynności zmierzających do jej zawarcia (kontakt z użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 4. Użytkownik kontaktując się z Administratorem mailowo, telefonicznie czy też przy użyciu formularza kontaktowego przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, opcjonalnie nr telefonu).  Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do jej zawarcia (kontakt z użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 5. Użytkownik może również dodatkowo wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na Stronie internetowej, dopisać się do listy subskrybentów newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych przesz Administratora jest udzielona przez użytkownika zgoda.
 6. Dane osobowe pozyskane poprzez Stronę internetową wykorzystywane są jedynie w celu wynikającym bezpośrednio z działań podejmowanych przez użytkownika, tj. przetwarzane są w celu kontaktu z użytkownikiem w celu zapisania go wybraną przez niego formę aktywności i/lub wysyłki newslettera i/lub kontaktu z użytkownikiem.
 7. Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda może być w każdym czasie wycofana przez użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed ich udostępnieniem stronom nieupoważnionym, czy też utratą, uszkodzeniem.
 10. Administrator danych osobowych  niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 11. Strona internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 12. Podczas wizyty użytkownika na Stronie internetowej automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 13. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Strony internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Stronę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 14. Pliki „cookies“ używane na Stronie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 15. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Strony internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej.
 16. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych poprzez Stronę internetową, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego użytkownika z bazy odbiorców newslettera.
 17. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych  o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Strony internetowej proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na Stronie internetowej.

POZOSTAŁE REGULAMINY

REGULAMIN SZKOLENIA GRUPOWEGO
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO